Overzicht rentesystemen banksparen

Rentesystemen die maatschappijen hanteren bij bankspaarrentes

Mensen die op zoek zijn naar een bankspaarrekening, willen uiteraard graag een rekening met een hoge rente. Vaak is het streven zelfs de rekening met de hoogste rente. Als u de rentes gaat vergelijken en puur kijkt naar de rentes die banken zelf publiceren blijkt echter dat vergelijken nog niet zo simpel is. Het blijkt dat er verschillende systemen gehanteerd worden om de rente te bepalen. Op deze pagina vindt u een uitleg van de verschillende systemen. Op banksparen.nl worden afwijkende rentesystemen door ons herrekend zodat er toch een eerlijke vergelijking mogelijk is.

In het kort

Op het moment dat u een bedrag op een bankspaarrekening stort, kiest u een renteperiode uit. Bij deze renteperiode hoort een rente. Over de inleg op de bankspaarrekening ontvangt u gedurende de rentelooptijd altijd de afgesproken rente. Bij de meeste maatschappijen geldt dat u deze rente ook ontvangt over de rentebedragen die tussentijds aan u uitgekeerd worden (zie hieronder, de standaard / samengestelde interest). Bij maatschappijen die het middelrente systeem hanteren weet u echter vooraf niet welke rente u zult ontvangen over de rentebetalingen. Die wordt namelijk pas vastgesteld op het moment dat deze rentebetalingen plaatsvinden. Omdat de rentes normaal gesproken dalen naarmate de resterende looptijd korter wordt, is de kans groot dat u bij het middelrente systeem uiteindelijk een lagere rente ontvangt dan dat de betreffende maatschappij publiceert. Op banksparen.nl corrigeren wij dit door de rentes van maatschappijen met een middelrente te herrekenen.

Uitgebreide toelichting

Standaard: samengestelde interest (rente op rente)

Wanneer u geld stort op een bankspaarrekening, krijgt u rente vergoed over uw saldo. Deze rente wordt jaarlijks bijgeschreven bij uw bankspaartegoed. De hoogte van de rente is afhankelijk van de gekozen rentevastperiode. Gedurende deze rentevastperiode blijft de rente gelijk. Krijgt u bijvoorbeeld een 10-jaars vaste van 3% aangeboden, dan krijgt u ook 10 jaar lang elk jaar 3% over uw oorspronkelijke inleg vergoed.

Naast de rente over de oorspronkelijke inleg, geldt er nog een extra rentevergoeding. Dat is de rente die u ontvangt over de uitgekeerde rente. Dit noemt men rente over rente of samengestelde interest. Standaard geldt dat deze rente gelijk is aan rente die ontvangen wordt over het oorspronkelijk gestorte bedrag. In het gekozen voorbeeld krijgt u dus na het eerste jaar 3% rente over het oorspronkelijk gestorte bedrag. In het tweede jaar ontvangt u wederom 3% rente over het oorspronkelijk gestorte bedrag, maar ook 3% rente over de rentebetaling die u over het eerste jaar ontvangen heeft. Dit principe gaat ook op in de jaren 2 tot en met 10. Enzovoorts, enzovoorts.

Dit wordt in vakjargon samengestelde interest genoemd, maar is beter bekend als rente-op-rente. Door dit rente-effect is de totale rentevergoeding als u 10 jaar lang 3% over een inleg vergoed krijgt geen 30%, maar 34,39%. Het verschil is de rente die u over de rente krijgt. Omdat de meeste banken dit rentesysteem hanteren, wordt dit als de standaard rente gezien.

Middelrente

Bij middelrente werkt het rentesysteem grotendeels hetzelfde als bij samengestelde interest. Ook bij middelrente krijgt u rente vergoed over uw oorspronkelijke inleg en wordt deze rente jaarlijks bijgeschreven bij uw bankspaartegoed. Ook bij middelrente is de hoogte van de rente die u ontvangt op uw oorspronkelijke inleg afhankelijk van de gekozen rentevast periode en blijft deze rebte tijdens de rentevaste periode gelijk. Krijgt u bijvoorbeeld een 10-jaars vaste van 3% aangeboden, dan krijgt u ook bij middelrente 10 jaar lang elk jaar 3% over uw oorspronkelijke inleg vergoed.

Het grote verschil bij middelrente ten opzichte van standaardrente zit hem in de hoogte van de rente die op de betaalde rentevergoedingen uitgekeerd wordt. Waar deze rente bij de standaardrente vooraf vaststaat, wordt deze rente bij het middelrente-systeem pas bepaald op het moment dat de rente bijgeschreven wordt. En die rente kan hoger of lager zijn dan de rente die geldt op het moment dat u het product afneemt. Omdat niet te voorspellen valt hoe de rente zich in de toekomst gaat ontwikkelen, is de eindwaarde van bankspaarrekeningen met middelrente niet te voorspellen. Omdat de renteperiode gedurende de looptijd afneemt en rentes vaak lager zijn bij een kortere looptijd, is de kans echter groot dat er een lagere rente uitkomt dan bij de standaard rente.

Het vergelijken van producten met een standaard rente en een middelrente is lastig. Omdat wij toch alle producten willen vergelijken, tonen wij op banksparen.nl bij producten met een middelrente 2 rentetarieven. Allereerst het tarief dat de maatschappij zelf publiceert. Daarnaast een tarief dat wij zelf berekenen. Wij corrigeren het tarief dat de maatschappij zelf publiceert hierbij. Dit doen wij door de toekomstige rentebetalingen niet door te berekenen op basis van het oorspronkelijke rentetarief dat hoort bij de gekozen renteperiode, maar op basis van de rentes die overeenkomen met de rentes van de resterende looptijden. Daarbij gaan we uit van de rentes zoals die op dit moment gelden. Uiteraard is dit indicatief, want deze rentes kunnen in de toekomst stijgen of dalen. Daarom dient u er rekening mee te houden dat de eindwaardes bij bankspaarrekeningen met middelrentes hoger of lager kunnen uitvallen door vooraf voorspeld.