Transitievergoeding

Wat is de transitievergoeding en hoe werkt deze vergoeding?

Vaak wordt een dienstverband door de werkgever ontbonden zonder dat de werknemer dat wil. Denk aan reorganisaties waarbij het bedrijf een deel van het personeel ontslaat. Bij ongewenst ontslag betaalt de werkgever vaak aan de werknemer een bedrag als een soort schadevergoeding. Dit bedrag wordt ook wel een ontslagvergoeding, ontbindingsvergoeding of gouden handdruk genoemd.

Tot 1 juli 2015 kregen werknemers in vaste dienst bij ontslag vaak deze ontslagvergoeding mee. Deze ontslagvergoeding werd berekend met de kantonrechtersformule. Per 1 juli 2015 is deze vergoeding bij ontslag echter vervangen door de transitievergoeding. En krijgen soms ook werknemers waarbij een tijdelijk contract niet wordt verlengd deze transitievergoeding. Op deze pagina gaan wij uitgebreid in op de transitievergoeding.

Wanneer wordt de transitievergoeding betaald?

Tot en met het jaar 2019 werd een transitievergoeding niet altijd betaald. Werknemers met een dienstverband van minder dan 2 jaar kwamen niet in aanmerking. Vanaf 2020 komt iedere werknemer gelijk in aanmerking voor een transitievergoeding

Verder geldt wel nog - net zoals bij de oude ontslagvergoeding - dat u niet ontslagen mag worden door 'ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf'. Dat uw werkgever niet in faillissement, uitstel van betaling of schuldsanering zit. Ook krijgt u geen transitievergoeding als u de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat ze alleen een transitievergoeding kunnen krijgen als ze gemiddeld meer dan 12 uur per week werkten.

Transitievergoeding: de hoogte berekenen

De hoogte van de vergoeding kan met onderstaande regels eenvoudig berekend worden.

Regels Transitievergoeding

  • Voor elk dienstjaar krijgt u 1/3 maandsalaris
  • In totaal kunt u niet méér ontvangen dan € 83.000

Tot en met 2019 gold voor mensen ouder dan 50 en een dienstverband van meer dan 10 jaar een aangepaste regeling. Per 2020 is die uitzondering vervallen.

Hoogte van het bruto maandsalaris (B)

De transitievergoeding wordt dus berekend met het bruto maandsalaris. Daarbij gaat het om het vaste bruto maandinkomen inclusief vakantietoeslag en eventueel de dertiende maand, overwerkvergoeding en (ploegen)toeslag. Niet meegenomen worden de lease-auto, werkgeversdeel pensioenpremie, onkostenvergoeding, bijdrage in de zorgverzekering, onkostenvergoedingen, etc.

Bij de transitievergoeding worden zowel de vaste als variabele looncomponenten meegenomen. Als een deel van het inkomen variabel is (bijvoorbeeld winstuitkeringen of bonussen), dan moet ook deze worden meegenomen. Er wordt dan uitgegaan van het gemiddelde van deze variabele beloning over de laatste drie jaren. Als het dienstverband korter heeft geduurd, dan het gemiddelde tijdens het dienstverband.

Verlaging transitievergoeding door kosten

Het bedrag dat uit de berekening van de transitievergoeding komt is niet altijd het bedrag wat u ook daadwerkelijk van uw voormalig werkgever ontvangt. De gemaakte kosten voor outplacement of scholing kunnen er vanaf getrokken worden. Hetzelfde geldt voor andere kosten die door uw werkgever gemaakt zijn als deze in dienst staan van een vlotte overgang van u als werknemer naar een nieuwe werkgever. Maar uiteraard moet uw voormalig werkgever dit wel vooraf schriftelijk met u overeengekomen zijn. De werkgever kan dus niet zomaar ineens uw transitievergoeding verlagen met allerlei kosten waarvan u niet eens wist dat deze gemaakt waren.