Jaarruimte

Wat is jaarruimte en hoe werkt de jaarruimte berekening?

De jaarruimte is het bedrag dat u van de Belastingdienst mag gebruiken voor extra pensioenopbouwen en bij uw belastingaangifte mag aftrekken van uw inkomen, omdat u in een bepaald jaar te weinig pensioen heeft opgebouwd. Op deze pagina gaan wij uitgebreid in op wat jaarruimte is en hoe de jaarruimte berekend wordt.

Direct online de jaarruimte berekenen

Achtergrondinformatie over de jaarruimte

In Nederland kennen we een pensioenstelsel dat bestaat uit 3 pijlers: het basispensioen dat geregeld wordt door de overheid, het aanvullend pensioen dat geregeld wordt via de werkgever en inkomensvoorzieningen die u zelf regelt. De overheid vindt het belangrijk dat mensen een degelijk pensioen opbouwen. Daarom biedt de overheid mensen die via de overheid en hun werkgever te weinig pensioen opbouwen, fiscaal voordeel als ze besluiten zelf nog een aanvullend pensioen te regelen. Dit fiscale voordeel bestaat eruit dat mensen die te weinig pensioen opbouwen via overheid en werkgever hun pensioentekort zelf mogen aanvullen door geld te storten in een verzekering of op een bankspaarrekening. Dit bedrag mag afgetrokken worden voor de inkomstenbelasting waardoor deze vorm van sparen fiscaal extra aantrekkelijk wordt. Het maximale bedrag dat per jaar gestort mag worden en daarbij aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, is de jaarruimte.

U kunt per kalenderjaar berekenen hoeveel pensioen u in een bepaald kalenderjaar zou mogen opbouwen en hoeveel u via de overheid en uw werkgever werkelijk opgebouwd heeft. Deze berekening wordt de jaarruimte berekening genoemd. Jaarruimte ontstaat dus als u in een bepaald jaar minder pensioen opbouwt dan u van de overheid maximaal zou mogen.

Jaarruimte berekenen: de formule

De jaarruimte wordt met onderstaande formule berekend. Verder op de pagina vindt u een uitleg.

Jaarruimte berekening (voor zowel 2021, 2020, 2019 als 2018)

( 0,133 x premiegrondslag ) – ( 6,27 x Factor A ) – F – S
Premiegrondslag: de premiegrondslag bestaat uit uw inkomensbestanddelen minus de AOW franchise
Factor A: Dit is uw aangroei van pensioenaanspraken
F: Netto toename FOR
S: vrijwillige bijdrage op een pensioenregeling, waarvoor bedrijfsspaargelden zijn gedeblokkeerd

Premiegrondslag

De premiegrondslag bestaat uit uw inkomensbestanddelen minus de AOW franchise. Uw inkomensbestanddelen kunnen bestaan uit belastbaar loon, winst uit onderneming, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Verstrekkingen zijn uitkeringen in een andere vorm dan geld. Bijvoorbeeld wanneer iemand woongenot ontvangt door een recht van vruchtgebruik. Het inkomen voor de berekening van de jaarruimte mag in 2021 maximaal € 112.189 bedragen (2020 maximaal € 110.111, 2019 maximaal € 107.593 - 2018 € 105.075). De AOW franchise is in 2021 € 12.672 (2020 € 12.472 - 2019 € 12.275 - 2018 € 12.129).

Factor A

De Factor A is de aangroei van een pensioenaanspraak van werknemers. De Factor A wordt jaarlijks verstrekt door het pensioenfonds op het Uniform Pensioenoverzicht.

F: Netto toename FOR

Een werknemer kan voor zijn oudedag sparen middels het vormen van een pensioen. Voor de ondernemer bestaat deze mogelijkheid echter niet. Maar omdat ook ondernemers van een rustige oude dag moeten kunnen genieten, is er voor hen de Fiscale OudedagsReserve (FOR). Daarbij kan de ondernemer 9,44% van de winst (maximaal € 9.395 in 2021, € 9.218 in 2020, € 8.999 in 2019 en € 8.775 in 2018) reserveren voor de oude dag. De stand van deze reserve staat niet in het jaarraport van de ondernemer en wordt bijgehouden door de fiscus. De jaarlijkse toename van de FOR wordt verrekend bij de jaarruimte en moet daarom alleen door ondernemers ingevuld worden. Voor werknemers is dit dus niet van belang

S: Werknemers spaarregelingen

Dit is het bedrag waarvoor u in het betreffende jaar uw spaarloonrekening of premiespaarregeling heeft gedeblokkeerd voor de betaling van vrijwillige pensioenpremies. Een bekend voorbeeld is de spaarloonregeling waarmee met de jaarlijkse inleg aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Omdat premiespaarregelingen al in 2003 zijn afgeschaft en in 2012 alle spaarloonrekeningen zijn vrijgegeven, komt dit nog zelden voor.

Jaarruimte gebruiken

U kunt de jaarruimte benutten door extra pensioen op te bouwen door geld te storten in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. Zo lang het gestorte bedrag binnen de jaarruimte blijft, mag u dit bedrag aftrekken van uw inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. U kunt jaarlijks de jaarruimte berekenen en gebruiken. Op het moment dat u een aantal jaren geen gebruik van deze mogelijkheid heeft gemaakt, kunt u de jaarruimte over verschillende jaren ineens gebruiken via de reserveringsruimte.

Wanneer kan ik jaarruimte aftrekken?

Om de jaarruimte over een belastingjaar te berekenen, moet gebruik worden gemaakt van de gegevens van het voorgaande belastingjaar. Dus de jaarruimte over 2018 wordt berekend met de gegevens van 2017. Wanneer de in 2018 berekende jaarruimte vervolgens wordt gestort op een lijfrenteverzekering of lijfrente bankspaarrekening, is dit bedrag aftrekbaar bij de aangifte van 2018. Omdat deze aangifte meestal pas in 2019 wordt gedaan, wordt de uiteindelijke teruggave van het aftrekbare gedeelte van de lijfrentepremie ook pas in de loop van 2019 ontvangen. De jaarruimte kan voor de laatste keer in aftrek worden gebracht in het jaar waarin de belastingplichtige de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Rentes vergelijken van bankspaarrekeningen voor het opbouwen van aanvullend pensioen