Lijfrente uitkering uitstellen via banksparen

Banksparen voor het uitstellen van een vrijkomende lijfrente

Nederlanders kunnen pensioen ontvangen uit 3 bronnen. De eerste 2 bronnen zijn de overheid en werkgevers. Op het moment dat deze bronnen te weinig pensioen opleveren, kun je in Nederland zelf aanvullend pensioen opbouwen. Hierbij zijn er 2 fasen te onderscheiden: de opbouwfase (pensioen opbouwen tijdens uw werkzame leven) en de uitkeringsfase (lijfrente uitkeren na pensionering). In de praktijk is er soms nog sprake van een derde fase: de uitstelfase. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op de uitstelfase en de mogelijkheden die banksparen tijdens deze fase biedt.

Vergelijk direct bankspaarrekeningen voor het uitstellen van een lijfrente uitkering

Banksparen met een vrijkomende lijfrente en de belastingen

Voor veel mensen geldt dat ze een expirerende / vrijkomende lijfrente direct willen gebruiken als aanvulling op hun pensioeninkomen (de uitkeringsfase). Het kan echter ook zo zijn dat u het vrijkomende kapitaal nog niet nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u nog aan het werk bent. Vaak kunt u er dan voor kiezen om de uitkering uit te stellen tot een later moment. Hierbij kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die banksparen biedt. Het lijfrentekapitaal wordt dan gestort op een bankspaarrekening waar u rente over ontvangt. Hierdoor kan het lijfrentekapitaal tijdens de uitstelfase nog verder groeien. Als voldaan wordt aan de regels (zie verder op deze pagina), bent u over de storting geen inkomstenbelasting verschuldigd (in Box 1). Dat levert dus direct een belastingvoordeel op ten opzichte van het direct afrekenen met de belastingdienst. Voor veel mensen biedt banksparen nog een belastingvoordeel. Over het saldo dat op de bankspaarrekening staat, bent u namelijk geen vermogensrendementsheffing verschuldigd (in Box 3). Afhankelijk van uw vermogen, kan dat aardig wat belastingvoordeel per jaar opleveren. Dit wil niet zeggen dat u helemaal geen belasting hoeft te betalen. Zodra u het geld dat op de bankspaarrekening uit gaat keren, dient u over de uitkeringen inkomstenbelasting af te dragen.

Regels lijfrente-uitkering uitstellen middels banksparen

Bij banksparen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden / regels. Deze regels hebben wij hieronder voor u op een rij gezet:

 • de uitkeringen mogen maximaal uitgesteld worden tot 5 jaar nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • u dient te sparen op een geblokkeerde bankrekening (of beleggingsrekening);
 • de geblokkeerde rekening dient te lopen bij een door de toezichthouder goedgekeurde bank of beleggingsinstelling;
 • de lijfrente mag niet worden afgekocht;
 • u mag (het saldo op) de spaar- of beleggingsrekening niet gebruiken als onderpand voor een lening;

Voordelen lijfrente uitstellen met banksparen

Wanneer een lijfrente niet direct na opbouw uitgekeerd wordt, maar wordt uitgesteld met banksparen, dan biedt dit een aantal voordelen:

 • Het lijfrentekapitaal is tijdens de uitstelfase vrijgesteld van belasting. Er wordt geen vermogensrendementsheffing in box 3 gerekend.
 • Er kan een vaste rentevergoeding afgesproken worden. Dit biedt veel zekerheid over de eindwaarde.
 • Door de lijfrente uit te stellen, kan het lijfrentekapitaal verder groeien doordat er rendement gemaakt wordt op het vermogen.
 • Doordat het lijfrentekapitaal verder groeit, zullen de uiteindelijk uitkeringen hoger worden.
 • Als de uitkering wordt uitgesteld tot na de pensioendatum, dan is de te betalen inkomstenbelasting over de uitkeringen vaak lager dan wanneer vóór de pensioenleeftijd wordt uitgekeerd.

Bovenstaande voordelen gelden zowel voor een bankspaarrekening als voor een lijfrenteverzekering. Hieronder geven wij nog een aantal voordelen weer die banksparen biedt ten opzichte van verzekeren (lijfrenteverzekering).

 • Banksparen biedt veel zekerheid doordat de bankspaarrekening onder het depositogarantiestelsel valt.
 • De kosten bij banksparen zijn meestal lager dan bij verzekeren.
 • Als de rekeninghouder komt te overlijden, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd aan de erfgenamen en gaat dus niet verloren. Bij een lijfrenteverzekering geldt dat het saldo bij overlijden vervalt (aan de verzekeringsmaatschappij). Wilt u dit overlijdensrisico afdekken, dan dient hiervoor een extra verzekering afgesloten te worden.

Nadelen lijfrente uitstellen met banksparen

Banksparen kent niet alleen voordelen: er zijn ook nadelen:

 • Banksparen is minder flexibel dan gewoon sparen. Bij een gewone spaarrekening kunt u het spaargeld tussentijds opnemen. Dat kan bij banksparen niet.
 • Banksparen is vaak duurder dan gewoon sparen. Dit komt doordat er bij het openen van een bankspaarrekening vrijwel altijd kosten berekend worden.
 • Banksparen kan onvoldoende opbrengen. De rente kan onvoldoende zijn om de inflatie goed te maken. Dit geldt echter bij gewoon sparen ook.

Ook ten opzichte van verzekeren (lijfrenteverzekering) kan banksparen nadelen hebben. Daarom geven wij hieronder nog een aantal nadelen weer die banksparen kan hebben ten opzichte van verzekeren (lijfrenteverzekering):

 • Een lijfrenteverzekering kent meer flexibiliteit, doordat er bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsrisico of overlijdensrisico in de lijfrenteverzekering meeverzekerd kan worden. Bij banksparen kan dit niet.
 • Verlies oud lijfrenteregime: Oude lijfrenteverzekeringen kunnen extra fiscale voordelen hebben. Dit geldt vooral bij lijfrenteverzekeringen die vóór 1992 zijn afgesloten. Deze extra fiscale voordelen blijven alleen in stand als bij het uitstellen van de expirerende lijfrente gekozen wordt voor een lijfrenteverzekering. Als gekozen wordt voor banksparen, gaan de voordelen verloren.

Bankspaarrekeningen vergelijken voor het uitstellen van een lijfrente