Pensioen opbouwen via banksparen

Banksparen voor het opbouwen van pensioen

Zoals omschreven op de pagina over pensioen banksparen, is het bij een pensioengat (pensioentekort) vaak mogelijk om het pensioengat op een fiscaal gunstige manier te repareren. Op deze pagina gaan we specifiek in op de mogelijkheden die banksparen biedt bij het opbouwen van aanvullend pensioen.

Vergelijk direct banksparen voor eigen pensioen opbouw

Pensioen opbouwen met banksparen en de belastingen

Een pensioengat ontstaat doordat u minder pensioen opbouwt dan u zou kunnen opbouwen. Dit kan verschillende oorzaken hebben die meestal met wijzigingen in uw gezinsleven of werksituatie te maken hebben. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het veelvuldig wisselen van werkgever, het tijdelijk werken in het buitenland of een echtscheiding.

Als een pensioengat is aangetoond door het berekenen van de jaarruimte of de reserveringsruimte, dan kan maximaal dit bedrag ingelegd worden op een pensioen bankspaarrekening. Dit bedrag is vervolgens in box 1 fiscaal aftrekbaar als uitgave voor inkomensvoorzieningen. Zo lang het geld op de bankspaarrekening staat, hoeft het saldo dat op een bankspaarrekening staat niet meegeteld te worden bij het bepalen van uw vermogen in Box 3. Dit kan u aardig wat belastingvoordeel opleveren. Hoeveel, hangt af van uw totale vermogen en de geldende belastingtarieven in box 3. Op het moment dat het opgebouwde bedrag - meestal na pensionering - vrijvalt dient u over de uitkeringen inkomstenbelasting te betalen (voor meer informatie, zie de uitkeringsfase).

Regels rond banksparen voor opbouwen aanvullend pensioen

Als u een pensioengat heeft, dan is het mogelijk om met belastingvoordeel een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit kan met pensioen banksparen. Hierbij gelden wel een aantal regels:

 • De pensioen bankspaarrekening moet afgesloten zijn bij een door de Belastingdienst erkende instelling. Alle maatschappijen die op banksparen.nl getoond worden, voldoen hieraan.
 • De pensioen bankspaarrekening moet afgesloten worden voor de aanvulling van het pensioen(tekort). Dit moet aangetoond kunnen worden doordat de inleg op de pensioen bankspaarrekening binnen de jaarruimte of reserveringsruimte valt.
 • De pensioen bankspaarrekening mag niet zomaar beëindigd worden, maar moet aangewend worden als aanvulling op het pensioen.
 • De bankspaarrekening mag alleen op naam staan van de persoon die een pensioengat heeft en dit pensioengat wil repareren. Ook de uitkering mag alleen deze persoon toekomen.
 • De bankspaarrekening kan niet worden weggegeven. De rekening mag evenmin verpand worden of op een andere manier vervreemd worden van eigendom.

Voordelen pensioen opbouwen met banksparen

Wanneer u besluit aanvullend pensioen op te gaan bouwen met banksparen, dan biedt dit een aantal voordelen:

 • De inleg op de bankspaarrekening is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering is weliswaar belast, maar omdat de belastingtarieven bij uitkering vaak lager zijn dan tijdens de opbouwfase, levert dit toch een belastingvoordeel op.
 • Spaargeld dat op een bankspaarrekening staat, hoeft niet meegeteld te worden bij het bepalen van het vermogen in Box 3. Dit kan aardig wat belastingvoordeel per jaar opleveren over het opgebouwde vermogen.
 • Het rendement dat gemaakt wordt op de bankspaarrekening (vaak de jaarlijkse rente die u ontvangt) zorgt voor een verdere groei van het vermogen. Daardoor worden de uitkeringen uiteindelijk ook hoger.
 • Banksparen kent meestal een vaste rentevergoeding. Als u bankspaart met een vaste rentevergoeding is banksparen een veilige en zekere vorm van vermogen opbouwen. U loopt geen risico (een deel van) uw inleg te verliezen door tegenvallende rendementen, wat voor de meeste beleggingen wel geldt.

Bovenstaande voordelen kunnen zowel voor banksparen als voor het alternatief de lijfrenteverzekering gelden. Er zijn ook voordelen van banksparen specifiek ten opzichte van de lijfrenteverzekering:

 • Banksparen biedt veel zekerheid doordat de bankspaarrekening onder het depositogarantiestelsel valt. De lijfrenteverzekering kent geen garantiestelsel. Bij banksparen is het risico op verlies van uw vermogen door een eventueel faillissement van de maatschappij waar u spaart daardoor kleiner.
 • De kosten bij banksparen zijn meestal lager dan bij verzekeren.
 • Bij banksparen gaat bij het overlijden van de rekeninghouder het saldo naar de nabestaanden. Bij een lijfrenteverzekering valt bij overlijden het lijfrentekapitaal standaard toe aan de verzekeringsmaatschappij. De nabestaanden ontvangen bij een lijfrenteverzekering het saldo als daarvoor vooraf een extra verzekering is afgesloten. Dit is een contraverzekering, waarvoor premie betaald moet worden.

Nadelen lijfrente uitstellen met banksparen

Banksparen kent natuurlijk niet alleen maar voordelen, er zijn nadelen aan pensioen opbouwen met banksparen:

 • Bij banksparen kunt u het gespaarde bedrag niet zomaar opnemen wanneer u wilt. Banksparen is daarmee minder flexibel dan gewoon sparen, waar dat juist wel kan.
 • Het openen van een bankspaarrekening is vaak duurder dan een gewone spaarrekening. Bij een spaarrekening worden vrijwel nooit kosten berekend, terwijl de meeste bankspaarrekeningen wel kosten bij het openen van een rekening kennen.
 • Bij banksparen kan een aantrekkelijke rente over het saldo ontvangen worden, maar toch kan dit onvoldoende zijn om de inflatie te compenseren. Dit is ook het geval bij gewoon sparen. Bij beleggen hoeft dit niet zo te zijn.
 • Wanneer het opgebouwde lijfrentekapitaal op uw bankspaarrekening uitgekeerd wordt (de uitkeringsfase) wordt de uitkering belast in box 1 als inkomen uit pensioen. U betaalt dus ook inkomstenbelasting over het ontvangen rendement, de rente op de bankspaarrekening. Dit geldt niet bij gewoon sparen.

Naast de algemene nadelen kent pensioen banksparen ook nog een aantal nadelen ten opzichte van verzekeren (lijfrenteverzekering):

 • Een lijfrenteverzekering kent meer flexibiliteit, doordat er bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsrisico of overlijdensrisico in de lijfrenteverzekering meeverzekerd kan worden. Bij banksparen kan dit niet.
 • Bij een lijfrenteverzekering kunt u naast een vaste rentevergoeding vaak ook kiezen voor beleggen. Bij banksparen is dit slechts bij een beperkt aantal bankspaarrekeningen mogelijk.
 • Bij banksparen is diegene die inlegt ook verplicht diegene die uiteindelijk de uitkering ontvangt. Bij verzekeren is dit niet altijd verplicht. Er kan bijvoorbeeld een ander persoon als begunstigde voor de uitkeringen aangewezen worden.

Direct bankspaarrekeningen vergelijken op rente, voorwaarden en kosten.
Informatie over sparen op een gewone spaarrekening.